نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چهچهه، شماره شیت 8063-II ، فرمت jpg   (CHAHCHAHEH برگه  8063-II)