نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چهک، شماره شیت 6849-I ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات  (CHAHAK برگه  6849-I)