نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چوپانان، شماره شیت 6857-II ، فرمت jpg   (CHUPANAN برگه  6857-II)