نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چیگو، شماره شیت 6153-III ، برای آگهی تشخیص  (CHIGO برگه  6153-III)