نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چیگو، شماره شیت 6153-III ، فرمت jpg   (CHIGO برگه  6153-III)