نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاتویه، شماره شیت 6545-IV ، فرمت jpg   (KATUYEH 1386 برگه  6545-IV)