نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کارده، شماره شیت 7963-III ، فرمت jpg   (KARDEH برگه  7963-III)