نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کارواندر، شماره شیت 8145-I ، فرمت jpg   (KARVANDER برگه  8145-I)