نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاریز، شماره شیت 8159-I ، فرمت jpg   (KARIZ برگه  8159-I)