نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کالچاه، شماره شیت 8047-I ، فرمت jpg   (KALCHA برگه  8047-I)