نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاهک، شماره شیت 6158-I ، فرمت jpg   (KAHAK برگه  6158-I)