نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاه یان، شماره شیت 6152-I ، فرمت jpg   (KAHYAN برگه  6152-I)