نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کبودان، شماره شیت 6856-I ، فرمت jpg   (KABUDAN برگه  6856-I)