نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کرج، شماره شیت 6261-IV ، فرمت jpg   (KARAJ برگه  6261-IV)