نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کرج، شماره شیت 6261-IV ، فرمت jpg   (KARAJ (1) 1355 برگه  6261-IV)