نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کرمان، شماره شیت 7350-I ، فرمت jpg   (KERMAN برگه  7350-I)