نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کرمان، شماره شیت 7450-IV ، فرمت jpg   (KERMAN(1) برگه  7450-IV)