نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کلات سیاه، شماره شیت 8148-III ، فرمت jpg   (KALAT -E SEYAH برگه  8148-III)