نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کلاغته ی کبوده، شماره شیت 8156-I ، فرمت jpg   (KALAQTEH -YE KABUDEH برگه  8156-I)