نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کلوت چشمه شور، شماره شیت 6955-IV ، فرمت jpg   (KALUT CHESHMEH SHUR برگه  6955-IV)