نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کناویس، شماره شیت 7962-I ، فرمت jpg   (KANAVIS برگه  7962-I)