نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کنتاکی، شماره شیت 7641-II ، فرمت jpg   (KONTAKI 1366 برگه  7641-II)