نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کنجد جان، شماره شیت 6057-II ، فرمت jpg   (KONJEDJAN برگه  6057-II)