دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 50 هزارم منطقه کندور، شماره شیت 7660-III ، فرمت jpg   (KONDOR برگه  7660-III)