نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کنز، شماره شیت 6761-IV ، فرمت jpg   (KANZ برگه  6761-IV)