نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کنگ، شماره شیت 7050-IV ، فرمت jpg   (KANG برگه  7050-IV)