نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کن گان، شماره شیت 6445-IV ، فرمت jpg   (KAN GAN برگه  6445-IV)