نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 که نوج بالا، شماره شیت 7444-I ، فرمت jpg   (KAHNUJ– E BALA برگه  7444-I)