نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوشنگ، شماره شیت 7560-IV ، فرمت jpg   (KUSHANG برگه  7560-IV)