نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوشکو، شماره شیت 6358-II ، فرمت jpg   (KUSHKU برگه  6358-II)