نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوهان، شماره شیت 8142-II ، فرمت jpg   (KOHAN -E OLYA 1365 برگه  8142-II)