نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوهانجان، شماره شیت 6548-II ، فرمت jpg   (KUHANJAN برگه  6548-II)