نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوهای یخ آب، شماره شیت 6458-III ، فرمت jpg   (KUHHA -YE YAKHAB 6458-III)