نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه اسکمبیلو، شماره شیت 7055-II ، فرمت jpg   (KUH -E ESKAMBILU برگه  7055-II)