نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه باخارز، شماره شیت 8158-IV ، فرمت jpg   (KUH -E BAKHARZ برگه  8158-IV)