نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه بازرگان، شماره شیت 6852-II ، فرمت jpg   (KUH -E BAZARGAN برگه  6852-II)