نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه باغ حسن، شماره شیت 7048-IV ، فرمت jpg   (KUH -E BAGH -E HASAN برگه  7048-IV)