نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه تفتا، شماره شیت 8149-III ، فرمت jpg   (KUH -E TAFTA برگه  8149-III)