نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه حوا، شماره شیت 6545-I ، فرمت jpg   (KUH -E HAVA 1386 برگه  6545-I)