نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه دارانجیر، شماره شیت 7054-IV ، فرمت jpg   (KUH -E DARANJIR برگه  7054-IV)