نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه دم هفت، شماره شیت 6854-II ، فرمت jpg   (KUH -E DOM HAFT برگه  6854-II)