نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه دو پوشتی، شماره شیت 8150-III ، فرمت jpg   (KUH -E DO POSHTI برگه  8150-III)