نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه سرخاوی، شماره شیت 7052-II ، فرمت jpg   (KUH -E SORKHAVI برگه  7052-II)