نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه سرخ ، شماره شیت 7056-III ، فرمت jpg   (KUH -E SORKH برگه  7056-III)