نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه سیاسترگی، شماره شیت 8051-II ، فرمت jpg   (KUH -E SEYASTERAGI برگه  8051-II)