نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه سیرخون، شماره شیت 8057-I ، فرمت jpg   (KUH -E SIR KHUN برگه  8057-I)