نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه شورشیرین، شماره شیت 8049-IV ، فرمت jpg   (KUH -E SHOR SHIRIN برگه  8049-IV)