نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه قشم، شماره شیت 8158-I ، فرمت jpg   (KUH -E QESHM برگه  8158-I)