نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه لونکاه، شماره شیت 8050-IV ، فرمت jpg   (KUH -E LUNKAH برگه  8050-IV)