نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه معراجی، شماره شیت 6856-III ، فرمت jpg   (KUH -E MERAJI برگه  6856-III)