نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه هزارسنگان، شماره شیت 8155-IV ، فرمت jpg   (KUH -E HEZAR SANGAB برگه  8155-IV)